Thông báo V/v thu học phí và tiền thuê khoán nhân công PVBT năm học 2019-2020

Đăng lúc: 15:06:58 18/08/2020 (GMT+7)

 TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG CƯ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Số…../TB-MNQC   

                                                                       Quảng Cư, ngày 29 tháng 05 năm 2020                                        

                              

THÔNG BÁO

THU TIỀN HỌC PHÍ VÀ TIỀN THUÊ KHOÁN NHÂN CÔNG PHỤC VỤ BÁN TRÚ NĂM HỌC 2019-2020

 

        Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2019-2020 và tình hình diễn biến của dịch covid.

        Căn cứ vào công văn số 2033/UBND-GDĐT ngày 29/05/2020 của UBND Thành phố Sầm Sơn “V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021”

        Căn cứ vào tình hình thực tế tại nhà trường. Trường Mầm Non Quảng Cư xin thông báo đến các đ/c CBGV, NV và phụ huynh học sinh kế hoạch thu tiền học phí và tiền thuê khoán nhân công phục vụ bán trú năm học 2019-2020 như sau: Tổng thu học phí và tiền thuê khoán nhân công phục vụ bán trú năm học 2019-2020 là 8 tháng.

Học kỳ I:

              Thu 4 tháng (Tháng 9; tháng 10; tháng 11; tháng 12).

Học kỳ II:

              Thu 4 tháng (Tháng 1; tháng 5; tháng 6; tháng 7).

        Do diễn biến của dịch covid nên những tháng 2; 3; 4 nhà trường không thu học phí và tiền thuê khoán nhân công phục vụ bán trú mà chỉ thu trên những tháng trẻ đi học.

         Vậy nhà trường thông báo đến tất cả các đ/c CBGV, NV và phụ huynh học sinh biết để thực hiện.

 

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                      Nguyễn Thị Thanh Hà