THÔNG BÁO CỦA NHÀ TRƯỜNG

Đăng lúc: 10:28:05 07/05/2021 (GMT+7)

 PHÒNG GDĐT SẦM SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MẦM NON  Q CƯ                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


    Số: ...../TB- MNQC                         Quảng Cư, ngày  07 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

         

Hiệu trưởng trường Mầm Non Quảng Cư thông báo tới toàn thể CBGV, NV. Hiện nay do tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh covid. Yêu cầu các đ/c cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc quy định 5K của bộ y tế trong phòng chống dịch. Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ không nhận cháu bị ốm sốt. Yêu cầu các đ/c thực hiện nghiêm túc. Nếu đ/c nào thực hiện không nghiêm túc sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước ban chỉ đạo phòng chống dịch.

Đối với phụ huynh nhắn tin thông qua hệ thống tin nhắn edu thực hiện. Đề nghị các bậc phụ huynh đưa đón trẻ đến trường cũng thực hiện nghiêm túc quy định 5K của bộ ytế, đặc biệt phải đeo khẩu trang và sát khuẩn 100% tại các bàn sát khuẩn phía trong cổng trường mới được vào đưa đón trẻ.

                                                       

                                           TRƯỞNG BAN PHÒNG CHỐNG DỊCH

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                             (Đã ký)

 

 

                                                                           Nguyễn Thị Thanh Hà